Follow

Zoooo... Is het hier nog wél gezellig?
Krijg vandaag een beetje een pesthumeur van het blauwe vogeltje...

Sign in to participate in the conversation
Chasalin's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!