Follow

Zo. Na een jaar of 3 eindelijk de voortuin weer eens netjes gemaakt.

Sign in to participate in the conversation
Chasalin's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!