Follow

Dan heb je zo'n zoetsappig christelijk liedje ( youtu.be/_HPHv8jjqjk ) en dan is dat gewoon op de melodie van een liedje dat gaat over de xenofobe en onterechte veroordeling van twee Italiaanse anarchisten in de VS ( youtu.be/gGeFEBKits0 , en.wikipedia.org/wiki/Sacco_an )

(Ik heb expres de Franse adaptatie van Georges Moustaki gelinkt, want die vind ik mooier dan het origineel van Joan Baez ( youtu.be/7oday_Fc-Gc )
Maar de muziek blijft natuurlijk van de onsterfelijke Ennio Morricone.)

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Chasalin's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!