Follow

Dat en zeker ook is nog best een uitdaging als je de avond voor een beetje veel whiskey op hebt...
Dat past dan wel weer aardig bij mijn huidige staat.

Sign in to participate in the conversation
Chasalin's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!