Follow

Arnout Hoekstra op de regioconferentie Groningen-Friesland: we moeten altijd de discussie blijven voeren en heropenen om de SP te verbeteren.

Arnout op andere momenten: we royeren mensen die steeds de discussie heropenen...

@chasalin Ze zijn niet altijd even duidelijk. Toch gaat mijn stem altijd naar Sandra Beckerman vanwege haar niet aflatende strijd voor de Groningers met mijnbouwschade.

@PlukkiePanda snap ik. Zij merkte dan ook op dat ze de partij nogal kleurloos begint te vinden...

Sign in to participate in the conversation
Chasalin's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!