Follow

Oh hee, even wachten en er komt toch een animated preview!

· · Web · 3 · 0 · 0

Gisteren en vandaag weer veel familieleden van FVD'ers overleden aan de gevolgen van vaccinaties.

@Foaroan maar wat heeft dit te maken met GIFjes posten op Mastodon?

@Foaroan Als je een GIF lokaal hebt staan en dan uploadt, dan kan het. Maar kennelijk niet via een online gif-service

Sign in to participate in the conversation
Chasalin's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!