Oh hee, even wachten en er komt toch een animated preview!

Gisteren en vandaag weer veel familieleden van FVD'ers overleden aan de gevolgen van vaccinaties.

@Foaroan maar wat heeft dit te maken met GIFjes posten op Mastodon?

@Foaroan Als je een GIF lokaal hebt staan en dan uploadt, dan kan het. Maar kennelijk niet via een online gif-service

@chasalin cc @touaregtweet wat gek idd. plaatje is een gif, maar er gebeurt weinig. *toch maar op Twitter blijft*

Sign in to participate in the conversation
Chasalin's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!