Follow

Met de verwachte verkoop van Twitter zie ik ineens een hoop mensen naar mastodon overstappen. Cool!

· · SubwayTooter · 1 · 0 · 2

@chasalin that would be me! alleen moet nog even wennen aan hoe dingen hier werken.
ps. jouw naam komt me heel bekend voor, ik gok van irc/drlnet lang geleden? :)

@bazkie DrL was inderdaad mijn eerste associatie met jouw nickname ;)

@chasalin ha cool! nou, zo voel ik me gelijk thuis op mastodon :P

Sign in to participate in the conversation
Chasalin's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!