Jammer dat Mastodon nog niet zo populair is als Twitter.
Dan had ik nu een echt alternatief gehad 😎

Follow

Also: frustrerend dat de persoon naast mij nog een volledig functionerende Twitter heeft...

· · SubwayTooter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Chasalin's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!