Nou... zo bellen met de SP voorzitter. Het zal mij benieuwen...

Follow

Dat ging wonderbaarlijk goed :)

Zelfs excuses gekregen.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Chasalin's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!