Follow

Auto te koop. Opel Agila 2001, 5-deurs. De versnellingsbak heeft TLC nodig, de aircopomp is stuk, voor de rest altijd goed onderhouden en nog tot en met het eind van het jaar APK.

· · Web · 0 · 2 · 0
Sign in to participate in the conversation
Chasalin's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!