De samenvatting van de persconferentie is "het gaat niet goed, jullie schuld, doe er wat aan" en de enige die de echte vragen durfde te stellen was, van alle netwerken, SBS6: "waarom zijn er geen nieuwe maatregelen als het zo slecht gaat?". Waarop Rutte vervolgens het politieke equivalent van "omdat ik het zeg" opperde.

Chasalin's Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!